کابلشو


کابلشو مسی

کابلشو مسی

اطلاعات محصول

کابلشو  آلومینیومی

کابلشو آلومینیومی

اطلاعات محصول

کابلشو بیمتال

کابلشو بیمتال

اطلاعات محصول

کابلشو  فول بیمتال

کابلشو فول بیمتال

اطلاعات محصول

کابلشو پیچی

کابلشو پیچی

اطلاعات محصول


کابلشو چیست؟

اتصال دو سر کابل فشار ضعیف و یا سرکابل فشار ضعیف ، فشار متوسط و یا فشار قوی به تغذیه کننده و یا مصرف کننده توسط قطعه ای فلزی به نام کابلشو (Cable Lug) انجام می پذیرد.

کابلشو ها از نظر جنس ( کابلشو مسی، کابلشو آلومینیومی، کابلشو دو فلزی یا بیمتال، کابلشو فول بیمتال)، نحوه برقراری تماس با دو هادی کابل ( کابلشو پرسی، کابلشو پیچی ) و از نظر شکل و مشخصات بخش انتهایی کابلشو ( کابلشو تخت، کابلشو میله ای، کابلشو دو سوراخه و ...) به انواع مختلف تقسیم بندی میشوند.

انتخاب درست کابلشو برای هر کابردی مشخصا از اهمیت زیادی برخوردار است.

کابلشو ها را میتوان برای هر سطح و ولتاژی به کار گرفت، اما میبایست توجه نمود که برای اتصالات با جریان الکتریکی زیاد از کابلشو فشار قوی و برای اتصالات با جریان الکتریکی اندک از کابلشو فشار ضعیف استفاده نمود.